Tóm lược Hóa học lớp 9 - VIệt Nam - GARDENFUN.NET

Mobile/ Zalo: +84968155855
Đi tới nội dung

Tóm lược Hóa học lớp 9 - VIệt Nam

HỖ TRỢ - BLOG > HÓA HỌC LỚP 8
Mục lục Sách Giáo Khoa Hóa Học Lớp 9 :
CHƯƠNG 1: CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ
 • Bài 1. Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit
 • Bài 2. Một số oxit quan trọng
 • Bài 3. Tính chất hóa học của axit
 • Bài 4. Một số axit quan trọng
 • Bài 5. Luyện tập: Tính chất hóa học của oxit và axit
 • Bài 6. Thực hành: Tính chất hóa học của oxit và axit
 • Bài 7. Tính chất hóa học của bazơ
 • Bài 8. Một số bazơ quan trọng
 • Bài 9. Tính chất hóa học của muối
 • Bài 10. Một số muối quan trọng
 • Bài 11. Phân bón hóa học
 • Bài 12. Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ
 • Bài 13. Luyện tập chương 1: Các hợp chất vô cơ
 • Bài 14. Thực hành: Tính chất hóa học của bazơ và muối
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 1 – Hóa học 9
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Hóa học 9
CHƯƠNG 2: KIM LOẠI
 • Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại
 • Bài 16. Tính chất hoá học của kim loại
 • Bài 17. Dãy hoạt động hoá học của kim loại
 • Bài 18. Nhôm
 • Bài 19. Sắt
 • Bài 20. Hợp kim sắt: Gang, thép
 • Bài 21. Sự ăn mòn kim loại và bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
 • Bài 22. Luyện tập chương 2: Kim loại
 • Bài 23. Thực hành: Tính chất hóa học của nhôm và sắt
 • Bài 24. Ôn tập học kì 1
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 2 – Hóa học 9
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Hóa học 9
CHƯƠNG 3: SƠ LƯỢC VỀ BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC
 • Bài 25. Tính chất của phi kim
 • Bài 26. Clo
 • Bài 27. Cacbon
 • Bài 28. Các oxit của cacbon
 • Bài 29. Axit cacbonic và muối cacbonat
 • Bài 30. Silic. Công nghiệp silicat.
 • Bài 31. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
 • Bài 32. Luyện tập chương 3: Phi kim – Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
 • Bài 33. Thực hành: Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Hóa học 9
CHƯƠNG 4: HIĐROCACBON. NHIÊN LIỆU
 • Bài 34. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ
 • Bài 35. Cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ
 • Bài 36. Metan
 • Bài 37. Etilen
 • Bài 38. Axetilen
 • Bài 39. Benzen
 • Bài 40. Dầu mỏ và khí thiên nhiên
 • Bài 41. Nhiên liệu
 • Bài 42. Luyện tập chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu
 • Bài 43. Thực hành: Tính chất của Hiđrocacbon
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 4 – Hóa học 9
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 4 – Hóa học 9
CHƯƠNG 5: DẪN XUẤT CỦA HIĐROCACBON. POLIME
 • Bài 44. Rượu etylic
 • Bài 45. Axit axetic
 • Bài 46. Mối liên hệ giữa etilen, rượu etylic và axit axetic
 • Bài 47. Chất béo
 • Bài 48. Luyện tập rượu etylic, axit axetic và chất béo
 • Bài 49. Thực hành: Tính chất của rượu và axit
 • Bài 50. Glucozơ
 • Bài 51. Saccarozơ
 • Bài 52. Tinh bột và xenlulozơ
 • Bài 53. Protein
 • Bài 54. Polime
 • Bài 55. Thực hành: Tính chất của gluxit
 • Bài 56. Ôn tập cuối năm – Hóa học 9
 • Đề kiểm tra 15 phút – Chương 5 – Hóa học 9
 • Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 5 – Hóa học 9
Created with NGUOILAMVUON.NET  - WHEREVIET.COM -  XGEN GENESYS
26/218 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
phattrientunhien@gmail.com  
+84968155855/   +84985412555
Quay lại nội dung