Chương 2. Hạch toán sản lượng Quốc gia - GARDENFUN.NET

Mobile/ Zalo: +84968155855
Đi tới nội dung

Chương 2. Hạch toán sản lượng Quốc gia

HỖ TRỢ - BLOG > KINH TẾ HỌC > TÓM TẮT GIÁO TRÌNH KINH TẾ VĨ MÔ
Mục tiêu bài học:

- Trình bày được khái niệm GDP và GNP;

- Phân biệt điểm giống và khác nhau của GDP và GNP.

- Thực hiện được các bài tập tình huống và tính toán, xác định được GDP danh nghĩa và GDP thực tế;

- Thực hiện được các bài tập tính GDP, GNP theo giá thị trường, giá chi phí sản xuất.

- Tích cực, chủ động trong quá trình học tập, nghiên cứu

I/ SẢN LƯỢNG QUỐC GIA

1/ Khái niệm tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và các yếu tố cấu thành:

- GDP (Gross Domestic product): là giá trị bằng tiền của toàn bộ sản phẩm cuối cùng được sản xuất ra trên lãnh thổ của một nước tính trong khoảng thời gian nhất định, thường là một năm.

- GDP thể hiện mức sản xuất do các DN đóng trên lãnh thổ của một nước tạo ra.

- GDP chỉ bao gồm sp cuối cùng, chứ không bao gồm sp trung gian.

+ Sản phẩm trung gian: Sản phẩm đóng vai trò là yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất và được sử dụng hết trong quá trình đó.

+ Sản phẩm cuối cùng: Sản phẩm mà người sử dụng cuối cùng mua.

- GDP gồm sp hoàn chỉnh được sản xuất ra trong năm hiện hành và có thể được bán ở năm sau.

- GDP không bao gồm hàng hóa được sản xuất ở năm trước.

2/ Khái niệm tổng sản phẩm quốc dân (GNP) và các yếu tố cấu thành:

- GNP: (Gross National Product ) Tổng sản phẩm quốc dân hay còn gọi là tổng sản phẩm quốc gia: Là chỉ tiêu phản ánh giá trị bằng tiền của toàn bộ sản phẩm cuối cùng do công dân một nước sản xuất ra trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm.

3/ Điểm giống và khác nhau giữa GDP và GNP:

- Giống nhau: Cả hai chỉ tiêu này điều nhằm đo lường sản phẩm cuối cùng của nền kinh tế.

- Khác nhau:

+ GDP: Tính theo lãnh thổ của một nước

+ GNP: Tính theo quyền sở hữu của công dân một nước

II/ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN KHÁC:

1/ Sản phẩm quốc dân ròng:

a/Khái niệm:

- NNP là giá trị bằng tiền của phần giá trị mới do công dân một nước tạo ra tính trong khoảng thời gian nhất định, thường là một năm.

b/Cách tính:

NNP = GNP - De

Trong đó:

+ GNP: Tổng sản phẩm quốc dân

+ De : Khấu hao

2/ Thu nhập quốc dân (NI: National Income):  Là mức thu nhập ròng mà công dân một nước tạo ra.  

NI = NNPfc = NNPmp - Ti   

Trong đó:  

+ fc: Chi phí yếu tố ;  
+ mp: Giá thị trường

3/ Thu nhập cá nhân (PI: personal Income)  Là phần thu nhập quốc gia được chia cho các cá nhân trong nền kinh tế.  PI = NI – Prkc,nộp + Tr  Trong đó: Prkc,nộp là phần doanh lợi không chia và phải nộp cho chính phủ.

4/ Tiêu dùng: C (consumption) Là lượng tiền để mua: quần áo, sách vở, lương thực, du lịch,…(tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ cuối cùng trong khu vực tư nhân).

5/ Tiết kiệm: S (saving): Là lượng tiền còn lại sau khi tiêu dùng.

6/ Đầu tư của doanh nghiệp: I ( Investment)  

Là các khoản tiền mà các nhà DN chi ra để mua:  

+ Tài sản tư bản mới: máy móc, thiết bị, nhà xưởng,…  
+ Giá trị hàng tồn kho.  Xét về nguồn vốn đầu tư:

- Đầu tư ròng: In (đầu tư mở rộng): mở rộng quy mô sản xuất, tăng khả năng sản xuất của nền kinh tế, từ 3 nguồn:

+ Vay tiền tiết kiệm từ các hộ gia đình
+ Lấy từ hàng hóa tồn kho
+ Lợi nhuận không chia cho các cổ đông  
I = De + In

Trong đó:

+ De : khấu hao  
+ In : Đầu tư ròng

7/ Khấu hao: De ( Depriciation)  Là phần tiền để bù đắp giá trị hao mòn hữu hình của các loại tài sản cố định như: máy móc, thiết bị,…

8/ Thuế (T: Taxes)

Nguồn thu chính của chính phủ là thuế, thuế chia làm 2 loại:

- Thuế gián thu: (Ti : Indirect Taxes): là loại thuế gián tiếp vào thu nhập: VAT, Thuế XNK,…

- Thuế trực thu (Td : Direct Taxes): Là loại thuế đánh trực tiếp vào thu nhập: thuế TNDN, Thuế TNCN,…

- Thuế ròng (TN : Net Taxes)  

TN = T – Tr

9/ Chi tiêu của chính phủ:

Gồm 2 khoản lớn:

+ Chi mua hàng hóa và dịch vụ:(G: Government Spendingon Good and Sewices): đường sá, công viên, quốc phòng, trả lương cho công chức,..

+ Chi chuyển nhượng (Tr: Trayfer payment): Đây là khoản tiền mà chính phủ tặng không cho dân chúng: trợ cấp hưu trí, trợ cấp khó khăn,..

10/ Xuất khẩu: X ( Export)  Là lượng hàng hóa và dịch vụ từ trong nước bán ra nước ngoài.

11/ Nhập khẩu: M ( Import)  Là lượng hàng hóa và dịch vụ từ nước ngoài được mua vào trong nước.

12/ Tiền lương (W : wage):  Là thu nhập do cung cấp sức lao động.

13/ Tiền thuê (R : rental ) Là thu nhập cho thuê tài sản.

14/ Tiền lãi (I : interest): Là thu nhập do cho vay.

15/ Lợi nhuận (Pr : Conporate profit): Đây là phần tiền còn lại sau khi trừ đi chi phí sản xuất.

III/CÁC PHƯƠNG PHÁP & MÔ HÌNH TÍNH GDP, GNP

1/ Các phương pháp tính GDP

- Phương pháp chi tiêu:  

GDPmp = C + I + G + X - M

- Phương pháp thu nhập ( phương pháp phân phối)  

GDPmp = De + W + R + I + Pr + Ti

- Phương pháp giá trị gia tăng (Value Added)  

GDPfc = Xichma (VAi) = IVA + AVA + SVA

* Trong đó:
+ IVA: gtgt của khu vực công nghiệp
+ AVA: gtgt của khu vực nông nghiệp
+ SVA: gtgt của khu vực dịch vụ

2/ Mô hình tính GDP theo phương pháp chi tiêu:

Sơ đồ chu chuyển kinh tế mô tả luồng hàng hóa, dịch vụ và luồng tiền tệ di chuyển giữa các chủ thể kinh tế vĩ mô gồm:

+ Hộ gia đình (H: house hold)
+ Doanh nghiệp (F: firm)
+ Chính phủ (G: Government)
+ Nước ngoài (ROW: The rest of the world)
- Nền kinh tế giản đơn: có H và F
- Nền kinh tế có chính phủ: có H, F và G
- Nền kinh tế có chính phủ, mở cửa: có H, F, G và ROW

3/GDP danh nghĩa và GDP thực tế:

+ Chỉ tiêu thực = chỉ tiêu danh nghĩa/ chỉ số giá  (chia)
+ GDP thực = GDP danh nghĩa/ chỉ số giá (chia)


Created with NGUOILAMVUON.NET  - WHEREVIET.COM -  XGEN GENESYS
26/218 Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
phattrientunhien@gmail.com  
+84968155855/   +84985412555
Quay lại nội dung